eChomutov - Herní řád soutěží na portálu eChomutov.cz a na jeho facebookovém profilu
Nacházíte se zde: eChomutov > Soutěže > Herní řád soutěží

Herní řád soutěží na portálu eChomutov.cz a na jeho facebookovém profilu

1. Vyhlašovatelem soutěží na portálu eChomutov.cz a facebookovém profilu eChomutov.cz o ceny, nejčastěji vstupenky a týdenní pobyt v hotelu Golf club Chomutov, je statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov (dále jen „vyhlašovatel“), které je provozovatelem portálu echomutov.cz (dále jen „echomutov.cz“). Partnery soutěží jsou Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o. a Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace. 

2. Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba žijící v České republice s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k vyhlašovateli nebo k partnerům soutěží, a které spolupracují přímo či nepřímo na realizaci soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se soutěžemi.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku ve vyhlášené soutěži, která bude zveřejněna na internetových stránkách  http://www.echomutov.cz nebo na facebookovém profilu portálu echomutov a svoji odpověď napsat do komentářů pod vyhlášením soutěže na facebookovém profilu nebo do soutěžního formuláře na portálu echomutov.cz. Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí jména, příjmení a adresy vyhlašovateli, a to na nezbytně nutnou dobu za účelem vyhodnocení soutěže, určení a zveřejnění vítězů a předání cen.

4. Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách  http://www.echomutov.cz a na facebookovém profilu portálu echomutov.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry budou jejich osobní údaje, které portálu eChomutov vyhlašovateli poskytnou telefonicky, elektronicky pomocí facebooku či webového formuláře či písemně, v podobě jméno, příjmení a město/obec jejich bydliště zveřejněny na internetových stránkách  http://www.echomutov.cz a na facebookovém profilu portálu echomutov.cz, dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty partnerům soutěží pro účely předání ceny.

5. Výsledky soutěží jsou konečné, bez možnosti odvolání.

6. Cena bude výherci předána osobně po dohodě s partnerem soutěže. Nepeněžitou cenu nelze nahradit finančním plněním. V případě nepředvídaných okolností si vyhlašovatel vyhrazuje právo poskytnout výhercům náhradní ceny obdobného charakteru.

7. Ceny ze soutěží není možné vymáhat právní cestou. 

9. Na regulérní průběh soutěží bude dohlížet tisková mluvčí statutárního města Chomutova. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se soutěžemi nebo tímto herním řádem je rozhodnutí vyhlašovatele ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v soutěžích soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami soutěží. Podrobné podmínky soutěží budou zveřejněny v popisu jednotlivých soutěží při jejich zveřejnění na portálu eChomutov.cz a/nebo na facebookovém profilu eChomutov.cz. V podrobném popisu bude také uveden způsob určení vítěze.  

10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěží soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěže prodloužit, zkrátit nebo je ze závažných důvodů zcela odvolat.

12. Tento herní řád bude po dobu trvání každé soutěže uveřejněn na internetových stránkách  http://www.echomutov.cz.

13. Soutěže nejsou žádným způsobem vyhlašovány, sponzorovány, podporovány ani spravovány provozovatelem sociální sítě Facebook, Soutěžící nemají v souvislosti se soutěžemi vyhlašovanými vyhlašovatelem vůči provozovateli Facebooku žádné nároky.

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz